Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zadania i uprawnienia specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późn. zm).

Do obowiązków specjalisty ds. bhp należy m. in.:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe
 • prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków, chorób zawodowych oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higiena pracy
 • przeprowadzanie instruktaży ogólnych (w ramach szkolenia wstępnego) oraz organizowanie szkoleń okresowych z zakresu BHP
 • sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi SPZZOZ w Staszowie raz w roku, okresowych analiz stanu BHP, zawierających propozycję przedsięwzięć technologicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy w zakładzie
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na stanowiskach pracy,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich
 • współdziałanie z organizacjami związkowymi w podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów i zasad bhp
 • uczestniczenie w pracach zakładowej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • współpraca z: inspekcją pracy, wojewódzką inspekcją sanitarną oraz laboratoriami dokonującymi pomiarów i badań środowiska pracy, firmami sprawującymi nadzór w zakresie bezpieczeństwa pracy
 • udział w opracowywaniu planów modernizacyjnych i rozwoju zakładu pracy
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników

Do podstawowych uprawnień specjalisty ds. bhp należy:

 • przeprowadzanie kontroli stanu bhp oraz przestrzeganie zasad i przepisów w tym zakresie na wszystkich stanowiskach pracy
 • występowanie do kierowników komórek organizacyjnych z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bhp
 • występowanie do kierowników komórek organizacyjnych o zastosowanie kar porządkowych
 • w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbania obowiązków w zakresie bhp
 • niezwłoczne wstrzymanie prac w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników

e-mail: iwonarogala@onet.eu

Kwalifikacje: 

Mgr Iwona Rogala:

 • studia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy
 • audytor wewnętrzny w zakresie norm ISO 9001, PN-N-18001, OHSAS 18001
 • kursy: metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego, kurs dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia, zarządzanie zasobami ludzkimi
 • oraz inne tematyczne związane z tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy

Telefony: 

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Iwona Rogala - 15 864 86 39