Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

O nas

Budynek Szpitala został przekazany do użytku w kwietniu 1975 roku. Od 1998 roku szpital jest samodzielną jednostką i funkcjonuje pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Obecnie SPZZOZ obejmuje opieką około 100 tysięcy osób, posiada 357 łóżek: na czterech podstawowych oddziałach:

 • Chirurgii Ogólnej
 • Chorób Wewnętrznych
 • Ginekologiczno - Położniczym
 • Pediatrycznym

oraz ośmiu specjalistycznych:

 • Neonatologicznym
 • Otorynolaryngologicznym
 • Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej z Pododdziałem Endoprotez
 • Urologicznym
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Neurologicznym i Udarowym
 • Geriatrycznym
 • Rehabilitacji Neurologicznej

W szpitalu prowadzona jest również rehabilitacja pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, średnio rocznie w oddziale tym rehabilitowanych jest 1594 pacjentów. W ramach SPZZOZ funkcjonuje laboratorium analityczne, pracownie: RTG, USG, EEG oraz pracownia endoskopii.

W szpitalu udzielane są również świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego. Działają trzy zespoły ratownictwa medycznego w tym jeden specjalistyczny oraz szpitalny oddział ratunkowy (SOR) udzielający świadczeń medycznych osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. W roku 2014 w tym oddziale leczonych było ponad 12 tysięcy pacjentów. SPZZOZ oprócz lecznictwa stacjonarnego prowadzi również lecznictwo ambulatoryjne w 19 poradniach specjalistycznych:

 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia otolaryngologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia ginekologiczno - położnicza
 • Poradnia geriatryczna

.

Adres: ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów

NIP: 866-14-55-641

REGON: 000302391

RPWDL 000000014786

nr konta bankowego SPZZOZ w Staszowie: 25 1130 1192 0027 6007 6420 0005

email: sekretariat @szpitalstaszow.pl

skrzynka podawcza: /SPZZOZwStaszowie/SkrytkaESP

Telefony:

 • Informacja Szpitala - 15 864 85 39
 • Sekretariat Szpitala - 15 864 86 08
 • Sekretariat FAX - 15 864 36 75

  WSPARCIE SZPITALI WE WDRAŻANIU STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI

  Szpital w Staszowie uczestniczy w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości
  i bezpieczeństwa opieki" w części " Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki".

  WSPARCIE SZPITALI WE WDRAŻANIU STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI

  Źródło finansowania:

  • projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER); 
  • oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia;działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
  • współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa;
  • dofinansowanie projektu z UE: 12 638 788,93 zł.

  Szpital w Staszowie uczestniczy w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" w części " Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki".

  Realizator projektu:
  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków www.cmj.org.pl

  Cel projektu:

  • poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez wdrożenie programu akredytacyjnego
  • zwiększenie liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia oraz usług szpitalnych o wyższej jakości
  • budowanie kultury bezpieczeństwa pacjenta w środowisku opieki zdrowotnej 

  Liczba jednostek objętych wsparciem w ramach projektu ZN: 25 szpitali.

  Okres realizacji projektu:
  CMJ będzie realizować projekt od 01 października 2016 do 30 czerwca 2019 r., natomiast każdy szpital uczestniczący w projekcie otrzyma kompleksowe wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne.

  Korzyści dla szpitala z udziału w projekcie:

  • Uzyskanie materiałów informacyjnych: Bezpieczeństwo pacjenta i monitorowanie zdarzeń niepożądanych w szpitalach
  • Uczestnictwo kadry zarządzającej i liderów (maksymalnie 4 osoby ze szpitala) w 1 dniowym seminarium nt. bezpieczeństwa opieki, wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych; miejsce seminarium: Kraków. 
  • Uczestnictwo personelu szpitala (30 osób z każdego szpitala) w 2-dniowym szkoleniu w siedzibie szpitala nt. bezpieczeństwa opieki, organizacji i wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych. 
  • Monitorowanie postępów wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych w trakcie realizacji projektu. 
  • telekonferencję – godzinną z każdym z 25 szpitali – opiniowanie przesłanych dokumentów dotyczących organizacji systemu w szpitalu, konsultacja bieżąca, 
  • opiniowanie przesyłanych do CMJ list zgłoszonych zdarzeń niepożądanych oraz raportów z przeprowadzonych analiz najczęściej występujących zdarzeń i planu poprawy, 
  • możliwość przeprowadzenia wizyty oceniającej postęp wdrożenia sytemu przez zespołu projektowy, ekspertów zewnętrznych lub pracowników Ministerstwa Zdrowia, jako jednostki nadzorującej realizację projektu.
  • Udział 2 osób ze szpitala – liderów - w warsztatach organizowanych dla wszystkich uczestników programu nt. prowadzenia analizy źródłowej
  • Uzyskanie raportu podsumowującego wdrożenie systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych

   

   

   

   

   

   

   - 1
   - 2