Przejdź do treści
KOMED
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii SPZZOZ w Staszowie jest jednym z najlepiej wyposa¿onych o¶rodków endoskopowych  na terenie województwa ¶wiêtokrzyskiego.


Pracownia posiada najnowocze¶niejszy sprzêt endoskopowy:

 • dwie wie¿e endoskopowe firmy Olympus Evis Excera III 190 z NBI;
 • wie¿ê endoskopow± firmy Olympus 160;
 • 4 kolonoskopy;
 • 4 gastroskopy, w tym jeden przez nosowy;
 • 1 duodenoskop;
 • 1 bronchofiberoskop;
 • 1 gastroultrasonograf  - EUS;
 •  aparat do impedancji z ph – metri±;

W pracowni pracuje obecnie trzech lekarzy endoskopistów zajmuj±cych siê badaniami oraz zabiegami endoskopowymi - dwóch chirurgów oraz jeden internista, posiadaj±cych certyfikaty Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bronchoskopiê wykonuje jeden torakochirurg oraz dwóch internistów. W pracowni pracuj± trzy pielêgniarki endoskopowe.

W pracowni wykonujemy rocznie oko³o:

 • 1950 gastroskopii
 • 1340 kolonoskopii
 • 480 zabiegów polipektomii
 • 50 zabiegów tamowania krwawieñ z przewodu pokarmowego
 • 25 zabiegów opaskowania ¿ylaków prze³yku
 • 15 zabiegów PEG
 • 3 zabiegi protezowania prze³yku
 • 55 ECPW
 • 50 bronchoskopii
 • 25 impedancji z ph - metri±
 • 25 badañ EUS

Zakres gastroenterologicznych procedur endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego:

 

 • gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu urazowego (diagnostyka zaka¿enia Helicobacter pylori);
 • gastroskopia diagnostyczna z biopsj±;
 • gastroskopia z zabiegiem polipektomii, mukozektomii;
 • tamowanie krwawieñ z górnego odcinka przewodu pokarmowego technikami iniekcyjnymi, przez zak³adanie klipsów hemostatycznych, koagulacji argonem oraz przy pomocy sondy cieplnej;
 • opaskowanie ¿ylaków prze³yku;
 • rozszerzanie zwê¿eñ prze³yku;
 • leczenie prze³yku Barreta przy pomocy koagulacji argonowej;
 • zak³adanie protez samorozprê¿alnych w guzach prze³yku;
 • ph metria z impedancj±;
 • przezskórna endoskopowa gastrostomia – PEG;
 • usuwanie cia³ obcych.

Wykonujemy badania i zabiegi endoskopowe na drogach ¿ó³ciowych - ECPW

 • usuwanie kamieni z dróg ¿ó³ciowych;
 • leczenie ostrego ¿ó³ciowego zapalenia trzustki;
 • rozszerzanie zwê¿eñ;
 • zak³adanie protez do dróg ¿ó³ciowych w guzach pola trzustkowo – dwunastniczego.

Zakres  gastroenterologicznych procedur endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego:

 • kolonoskopia diagnostyczna i/lub bez biopsji;
 • kolonoskopia z zabiegiem polipektomii;
 • usuwanie du¿ych polipów zarówno z prawej jak i lewej po³owy jelita technik± mukozektomii lub kêsow±;
 • leczenie beamerem argonowym popromienne zmiany zapalne w odbytnicy oraz zmiany naczyniowe/angiodysplazje, teleangiektaazje;
 • badania i zabiegi endoskopowe w technice chromoendoskopii oraz przy pomocy NBI;
 • rozszerzanie zwê¿enia po zabiegach operacyjnych w odbytnicy;
 • tamowanie krwawieñ z dolnego odcinka przewodu pokarmowego metodami opisanymi powy¿ej;
 • usuwanie cia³ obcych.

Wykonujemy tak¿e badania i zabiegi endoskopowe w znieczuleniu /sedacji.b W pracowni wykonywane tak¿e s± badania bronchoskopowe z pobraniem materia³u do badañ. Nasza pracownia od listopada 2014 zosta³a wyposa¿ona w nowoczesny gastroskop w g³owic± usg na jego szczycie,
co umo¿liwia nam poszerzenie diagnostyki obrazowej górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz pola trzustkowo - ¿ó³ciowego  -  badanie tzw. EUS.Badania histopatologiczne pobranych materia³ów tkankowych wykonujemy w kooperacji  z pracowni± histopatologii  w Kielcach.
Pracownie endoskopowe mieszcz± siê na parterze w nowym budynku Szpitala

Ustalanie terminu badañ:

 • sobi¶cie w pokoju nr  173 (I piętro szpitala)
 • telefonicznie , w godz. 7.00 – 9.00., tel. (15) 864 87 06

Dokumenty niezbêdne do ustalenia badania endoskopowego:

 • dowód osobisty
 • skierowanie z poradni specjalistycznej lub od lekarza rodzinnego zawieraj±ce dane: PESEL, Imiê i Nazwisko, rozpoznanie wg ICD – 10, dane lekarza kieruj±cego, nazwê i piecz±tkê jednostki kieruj±cej.

Telefony: 

 • Pracownia endoskopii - 15 864 85 71