Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych zlokalizowany  jest na I piêtrze budynku szpitalnego, liczy 57 ³ó¿ek. W jego sk³ad wchodzi Sala Intensywnej Terapii Kardiologicznej - 4 ³ó¿ka z pe³nym wyposa¿eniem i monitorowaniem ca³odobowym, dwuosobowym dy¿urem pielêgniarskim.

Oddzia³ wyposa¿ony jest w nastêpuj±cy sprzêt i aparaturê medyczn±:

 • kardiomonitory z centrala zbiorcz± w O¶rodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej,
 • wózki reanimacyjne,
 • defibrylatory,
 • stymulatory,
 • pompy infuzyjne,
 • zestaw do prób wysi³kowych EKG, 
 • aparaturê do badania 24-godz. EKG metod± Holtera,
 • aparaturê do badania 24-godz. RR metod± Holtera,
 • spirometr,
 • echokardiograf.

W Oddziale wykonuje siê równie¿: zabiegi reanimacyjne, defibrylacje, kardiowersje, wszczepienie elektrod endokawitarnych z czasow± stymulacj± serca, testy wysi³kowe EKG, 24-godz. EKG i RR metod± Holtera, spirometriê, punkcjê jam op³ucnowych, punkcjê jamy brzusznej, echo serca.

Wykonywane sa równie¿ zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego i terapeutyczne.

W Oddziale pracuje 9 lekarzy:

 • 3 kardiologów;
 • 1 diabetolog;
 • 1 pulmonolog;
 • 2 specjalistów chorób wewnêtrznych;
 • 2 rezydentów.

W Oddziale pracuje 32 pielêgniarki w tym:

 • pielêgniarka koordynuj±ca Ewa Żmuda
 • 3 mgr pielêgniarstwa;
 • 3 mgr pedagogiki medycznej;
 • 3 specjalistki w dziedzinie pielêgniarstwa zachowawczego;
 • 13 licencjatów pielêgniarstwa;
 • oraz 1 mgr fizjoterapii.

 

e-mail: wewnetrzny@szpitalstaszow.pl

 • Lekarz Kierujący Oddziałem:  Andrzej Janik tel.: 15 864 85 11
 • Pielêgniarka Koordynująca Ewa Żmuda  tel.: 15 864 85 12

Telefony: 

 • Gabinet lekarski - 15 864 85 13
 • Dy¿urka pielêgniarek - 15 864 85 14
 • Sekretariat - 15 864 85 12
 • Kardiologia OIOK - 15 864 85 16
 • Echo serca - 15 864 85 20
 • Próby wysi³kowe - 15 864 86 35