Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Wewnętrzna rekrutacja na stanowisko pielęgniarki koordynującej oraz położnej koordynującej

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Zakładu wprowadzonej Regulaminem Organizacyjnym SPZZOZ w Staszowie, dotyczącej m.in. wprowadzenia stanowiska pielęgniarki koordynującej pracą innych pielęgniarek, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ogłasza postępowanie w celu przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji na stanowisko pielęgniarki koordynującej  oraz położnej koordynującej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie na niżej wymienionych oddziałach szpitalnych:

- oddział  anestezjologii i intensywnej terapii

- oddział  urologiczny

- oddział  chirurgiczny ogólny

- oddział  położniczo – ginekologiczny  i oddział neonatologiczny.
 

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654).

Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty:

1) podanie o zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki /położnej koordynującej pracą innych pielęgniarek/ położnych,

2) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

3) dokumenty stwierdzające kwalifikacje/ dyplom ukończenia studiów wyższych, dyplom ukończonej specjalizacji oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe/.
Osoby aktualnie zatrudnione na stanowisku p.o. pielęgniarki/ położnej oddziałowej a ubiegające się o zatrudnienie  na stanowisku objętym rekrutacją, składają oświadczenie, że dokumenty, o których mowa w p-kcie 2 i 3 znajdują się w aktach osobowych.

Podanie o zatrudnienie na stanowisko objęte postępowaniem wraz z dokumentami należy składać  w sekretariacie Dyrektora SPZZOZ w Staszowie do dnia 20 stycznia 2016r., w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem „ Wewnętrzna rekrutacja na stanowisko pielęgniarki / położnej koordynującej 
w Oddziale…............................................................................................................................”.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres.

O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.