Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

SPZZOZ w Staszowie pilnie zatrudni PIELĘGNIARKI

Dyrekcja SPZZOZ w Staszowie pilnie zatrudni pięlęgniarki anestezjologiczne oraz instrumentariuszki do pracy w OAiIT oraz na bloku operacyjnym.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@szpitalstaszow.pl; sekretariat@szpitalstaszow.pl, kadry@szpitalstaszow.pllub kontakttelefoniczny pod numerem: (15) 8648620, 605, 608, 610.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: " Zgodnie z art.6 ust.1 lit. aogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłychrekrutacji. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo dowycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem”.

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) SPZZOZ w Staszowie informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Zespołów OpiekiZdrowotnej w Staszowie ul.11 Listopada 78, 28-200 Staszów,

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować sięz Inspektorem Ochrony Danych: iod@szpitalstaszow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawieArt. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy Administratora uprawnienido uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ichsprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w szczególności Kodeksu Pracya w pozostałym zakresie jest dobrowolne

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.