Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - UNIEWAŻNIENIE

Staszów, dnia 07.09.2022r.


OGŁOSZENIE
 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie, ul. 11 Listopada 78,
28-200 Staszów, tel. 15 864 86 08, fax 15 864 36 75

 

Działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2022 poz.633) oraz odpowiednio art. 140, art.146 ust.1, 147-150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków,

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w ramach umów cywilno prawnych w zakresie:

1. Usług lekarskich realizowanych w:

- Oddziałach Szpitalnych SPZZOZ w Staszowie /leczenie szpitalne i dyżury medyczne/:

a) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

b) Oddział Położniczo – Ginekologiczny,

c) Oddział Neonatologiczny,

- Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

- Dziale Diagnostyki Obrazowej,

- Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w zakresie poz.

 

 

Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert, wzory umów udostępnione są
w siedzibie Szpitala - Dział Kadr – budynek administracji, pok. Nr 6, w godzinach od 700 do 1400 oraz na stronie internetowej Szpitala – www. szpitalstaszow.pl

 

Miejsce i termin składania ofert: SPZZOZ w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28 – 200 Staszów – sekretariat Dyrektora pok. Nr 3, do dnia 20 września 2022r. do godz. 10 00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w poniżej wskazany sposób:

Nazwa i adres oferenta

 

OFERTA do konkursu:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie ............................................................................................................................. .

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Staszowie

ul. 11 Listopada 78

28 – 200 Staszów

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2022r. o godz. 1300.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Szpitala – gabinet Dyrektora w dniu 21 wrzesień 2022r. o godzinie 1300 .

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert, przesunięcia terminu składania ofert, unieważnienia postępowania konkursowego oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez oferenta.

W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora Szpitala w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

Informację o rozstrzygnięciu ofert Udzielający zamówienia ogłasza na stronie internetowej. .
Zastrzegamy sobie możliwość negocjacji stawek za udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: " Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem”.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) SPZZOZ w Staszowie informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Zespołów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul.11 Listopada 78, 28-200 Staszów,

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@szpitalstaszow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat,

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy Administratora uprawnieni do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w szczególności Kodeksu Pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

p.o. Dyrektor SPZZOZ w Staszowie

Paweł Wojtasik